Would You Support Biden's National Corona Shutdown?
No 93.86% (2,815)
Yes 6.14% (184)